SMC气动元件
AC20-N02C-T-R,SMC气动三联件F.R.L(AC系列)
SMC气动元件面议 (大量采购价格面议)

QQ在线

13524183889

微信联系

点击按钮即可拨打电话/微信交谈

为得到多种功能,将空气过滤器、减压阀和油雾器等元件进行不同的组合,就构成空气组合元件。各元件之间采用模块式连接方式。元件之间使用了带托架的隔板组件,将固定件挂到杠杆销上,再拧紧紧定螺钉,则固定件上的斜面与元件上的斜面便使组件紧紧拉在一起。这种连接方式安装简单,密封性好,易于实现标准化、系列化,可缩小外形尺寸,节省空间和配管,便于维修,便于集中管理。
空气过滤器、减压阀和油雾器的顺序组合,通常称为气动三大件。AW是将空气过滤器和减压阀一体化,称为过滤减压阀。


AMC AF+AR+AL:AC⋚-系列

SMC过滤器 气动三联件F.R.LSMC AC⋚系列是AF+AR+AL(过滤器+减压阀+油雾器)的组合产品:AC10、AC20、AC30、AC40、AC50、AC55、AC60。

AMC AW+AL:AC⋚A系列

SMC过滤器 气动三联件F.R.LSMC AC⋚A系列是AW+AL(过滤减压阀+油雾器)的组合产品:AC10A、AC20A、AC30A、AC40A。

AMC AF+AR:AC⋚B系列

SMC过滤器 气动三联件F.R.LSMC AC⋚B系列是AF+AR(过滤器+减压阀)的组合产品:AC10B、AC20B、AC30B、AC40B、AC50B、AC55B、AC60B。

AMC AF+AFM+AR:AC⋚C系列

SMC过滤器 气动三联件F.R.LSMC AC⋚C系列是AF+AFM+AR(过滤器+油雾分离器+减压阀)的组合产品:AC10C、AC20C、AC30C、AC40C。

AMC AW+AFM:AC⋚D系列

SMC过滤器 气动三联件F.R.LSMC AC⋚B系列是AW+AFM(过滤减压阀+油雾分离器)的组合产品:AC10D、AC20D、AC30D、AC40D。

AC10A-M5 AC20B-N02C-R AC25-03C-V-W AC30-02C-6 AC30C-03E-V-W
AC10A-M5-1 AC20B-N02C-S AC25-03C-W AC30-02C-8 AC30C-03E-W
AC10A-M5-2 AC20B-N02C-S-1 AC25-03D AC30-02CE AC30C-03G
AC10A-M5-3 AC20B-N02C-S-2 AC25-03D-1 AC30-02CE-S AC30C-03G-1
AC10A-M5-6 AC20B-N02C-S-6 AC25-03D-2 AC30-02CG AC30C-03G-2
AC10A-M5C AC20B-N02C-S-C AC25-03D-3 AC30-02C-J AC30C-03G-6
AC10A-M5C-1 AC20B-N02C-S-N AC25-03D-6 AC30-02C-N AC30C-03G-8
AC10A-M5C-2 AC20B-N02C-S-R AC25-03D-8 AC30-02C-R AC30C-03G-J
AC10A-M5C-3 AC20B-N02C-S-Z AC25-03DE AC30-02C-T AC30C-03G-N
AC10A-M5C-6 AC20B-N02C-T AC25-03DE-12 AC30-02C-T-1 AC30C-03G-R
AC10A-M5CG AC20B-N02C-T-1 AC25-03DE-2 AC30-02C-T-2 AC30C-03G-S
AC10A-M5C-N AC20B-N02C-T-2 AC25-03DE-V AC30-02C-T-3 AC30C-03G-SV
AC10A-M5C-R AC20B-N02C-T-6 AC25-03DE-V-12 AC30-02C-T-6 AC30C-03G-T
AC10A-M5C-Z AC20B-N02C-T-C AC25-03DG AC30-02C-T-8 AC30C-03G-TV
AC10A-M5G AC20B-N02C-T-N AC25-03DG-12R AC30-02C-T-J AC30C-03G-V
AC10A-M5G-1 AC20B-N02C-T-R AC25-03DG-S AC30-02C-T-N AC30C-03G-V-1
AC10A-M5G-2 AC20B-N02C-T-Z AC25-03DG-SV-12 AC30-02C-T-R AC30C-03G-V-2
AC10A-M5G-2R AC20B-N02C-V AC25-03DG-TV-12R AC30-02C-T-W AC30C-03G-V-6
AC10A-M5G-3 AC20B-N02C-V-1 AC25-03DG-V AC30-02C-T-Z AC30C-03G-V-8
AC10A-M5G-6 AC20B-N02C-V-2 AC25-03DG-WAIX AC30-02C-V AC30C-03G-V-J
AC10A-M5G-N AC20B-N02C-V-6 AC25-03DG-WAIY AC30-02C-V-1 AC30C-03G-V-N
AC10A-M5G-R AC20B-N02C-V-C AC25-03D-J AC30-02C-V-2 AC30C-03G-V-R
AC10A-M5G-Z AC20B-N02C-V-N AC25-03D-N AC30-02C-V-3 AC30C-03G-V-W
AC10A-M5-N AC20B-N02C-V-R AC25-03D-R AC30-02C-V-6 AC30C-03G-W
AC10A-M5-R AC20B-N02C-V-Z AC25-03D-T AC30-02C-V-8 AC30C-03-J
AC10A-M5-Z AC20B-N02C-Z AC25-03D-T-1 AC30-02C-V-J AC30C-03-N
AC10B-M5 AC20B-N02E AC25-03D-T-2 AC30-02C-V-N AC30C-03-R
AC10B-M5-1 AC20B-N02E-1 AC25-03D-T-3 AC30-02C-V-R AC30C-03-T
AC10B-M5-2 AC20B-N02E-2 AC25-03D-T-6 AC30-02C-V-W AC30C-03-TV
AC10B-M5-6 AC20B-N02E-6 AC25-03D-T-8 AC30-02C-W AC30C-03-V
AC10B-M5C AC20B-N02E-C AC25-03D-T-J AC30-02D AC30C-03-V-1
AC10B-M5C-1 AC20B-N02E-N AC25-03D-T-N AC30-02D-1 AC30C-03-V-2
AC10B-M5C-2 AC20B-N02E-R AC25-03D-T-R AC30-02D-2 AC30C-03-V-6
AC10B-M5C-6 AC20B-N02E-S AC25-03D-T-W AC30-02D-3 AC30C-03-V-8
AC10B-M5CG AC20B-N02E-S-1 AC25-03D-T-Z AC30-02D-6 AC30C-03-V-J
AC10B-M5C-N AC20B-N02E-S-2 AC25-03D-V AC30-02D-8 AC30C-03-V-N
AC10B-M5C-R AC20B-N02E-S-6 AC25-03D-V-1 AC30-02DE AC30C-03-V-R
AC10B-M5C-T AC20B-N02E-S-C AC25-03D-V-2 AC30-02DE-1 AC30C-03-V-W
AC10B-M5C-T-1 AC20B-N02E-S-N AC25-03D-V-3 AC30-02DE-KSTV AC30C-03-W
AC10B-M5C-T-2 AC20B-N02E-S-R AC25-03D-V-6 AC30-02DE-KT-12 AC30C-F02
AC10B-M5C-T-6

如果您想要进一步了解产品信息,请联系我

工控网黄秋燕公司地址:上海市恒高路127弄6号楼2202室联系电话:021-63095600公司传真:021-51698592电子邮件:sell@hgwei.comQQ: 705716926[点击QQ客服] SMC气动元件